Epic Rap Battles of History: Barack Obama vs. Mitt Romney


Previously: Frank Sinatra vs. Freddie Mercury

(PG-13) [erb]