Godzilla vs. Heisenberg (‘Breaking Bad’ / ‘Godzilla’ Mashup)


[awesomenessx/via]